Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
AKP, vatandaşın yaptırdığı camiye bile sahip çıktı
16 Haziran 2013
19:42
930 Kez Okundu

sayozturk

“Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör ör­gü­tü ve onun­la bağ­lan­tı­lı olan­la­rın el üs­tün­de tu­tul­du­ğu bir dö­nem­de, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri de “tek adam­lı­ğa­” tep­ki ola­rak haf­ta­lar­dır de­vam edi­yor. İş­te top­lum bu ko­nu­la­ra odak­lan­mış­ken, yol­suz­luk ko­nu­la­rı da unu­tul­muş du­rum­da. Va­tan­da­şa gaz, yan­da­şa iha­le ve rant tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor.

Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, CHP’­nin mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­dı­ğı Bin­gö­l’­ün “fah­ri mil­let­ve­ki­li­” ola­rak da gö­rev ya­pı­yor. Dün te­le­fon­la ara­dı­ğım­da, Bin­gö­l’­ün bir il­çe­sin­de va­tan­daş­la­rı din­li­yor­du. Din­le­dik­le­ri de yol­suz­luk üze­ri­ne… Ka­ra­yo­lu, de­mir­yo­lu ya­pım iha­le­le­ri yol­suz­luk­la­rı da her­ke­sin di­lin­de…

Bin­gö­l’­de­ki uya­nık­lı­ğa ba­kın

Bin­gö­l’­den ge­çen Mu­rat Neh­ri üze­ri­ne ta­nın­mış bir fir­ma ta­ra­fın­dan 4 adet hid­ro­elek­trik san­tral (HES) in­şa­atı sü­rü­yor. Pa­lu-Genç-Muş de­mir­yo­lu ba­raj su­la­rı al­tın­da ka­la­cak. De­mir­yo­lu hat­tı­nın yer de­ğiş­tir­me­si ge­re­ki­yor. İl­ginç olan şu: Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ka­mu­laş­tır­ma be­de­li il­gi­li fir­ma­dan alın­ma­dan, de­mir­yo­lu hat­tı­nın iha­le­si­ni de ay­nı fir­ma­ya 744 mil­yon li­ra­ya iha­le et­ti.

Ül­ke­mi­zin sa­de­ce Tak­sim Ge­zi Par­kı de­ğil her ta­ra­fı ta­lan edil­mek ve pay­la­şıl­mak is­te­ni­yor. Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, CHP Bin­göl İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n’­la bir­lik­te Bin­göl Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du, olu­şa­cak ka­mu za­ra­rı­na dik­kat çek­ti­ler. Ar­tık ge­ri­si yar­gı­ya kal­dı.

Bo­ya­ba­t’­ta AK­P’­li­le­re so­ruş­tur­ma

Si­no­p’­un Bo­ya­bat İl­çe­si­’n­de yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le yap­tı­rı­la­cak ter­mi­nal bi­na­sı 29 yıl­lı­ğı­na Ha­mit Çe­li­k‘­in fir­ma­sı­na ve­ril­di. İha­le­nin şart­la­ra uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­dı­ğı, in­şa­at üze­rin­de­ki uy­gu­la­ma­la­rın şart­na­me­ye ay­kı­rı ol­du­ğu, fir­ma­nın Be­le­di­ye Mec­lis ka­ra­rı ol­ma­dan ken­di çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da plan-pro­je de­ği­şik­li­ği ya­pıp in­şa­at ala­nı üze­rin­de yüz­de 30 ar­tış sağ­la­dı­ğı mü­fet­tiş ra­po­ruy­la be­lir­len­di.

Si­no­p’­un AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Er­miş, dö­ne­min be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri Ha­san To­su­noğ­lu (ha­len AKP İl­çe Baş­ka­nı), Ay­şe Genç, Ka­dir Er­miş, Mus­ta­fa Kor­kan, Ka­mil Men­teş, Lüt­fi­ye Yük­sel, Ha­san Uy­sal, Nu­ri Er­dem, Re­cep Çay­lak, Ömer Va­tan, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Ye­ğin, be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri Ser­ver Esen, Hü­se­yin Te­pe­li, Hü­se­yin Er­do­ğan, Vol­kan Er­bay, Ni­hat Al­kan, Nu­ri Doğ­ru, Ya­şar Gür­büz, Ha­kan Kan­de­mir, Ha­ti­ce Uzun, Er­dem Ko­laz­lı, Uğur Yi­ği­toğ­lu, Mu­har­rem Ye­ner ve Ek­rem Ye­ğin hak­kın­da ön in­ce­le­me ya­pıl­dı.

Mü­fet­tiş ra­po­ru­na da­ya­na­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Er­miş, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri Ay­şe Genç, Ka­dir Er­miş, Mus­ta­fa Kor­kan, Ka­mil Men­teş, Ömer Va­tan, Ha­san To­su­noğ­lu, Lüt­fi­ye Yük­sel, Ha­san Uy­sal, Nu­ri Er­dem, Re­cep Çay­lak ve ba­zı be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri hak­kın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ta­ra­fın­dan 25 Mart 2013 ta­rih, 2013/127 sa­yı­lı ka­rar­la “so­ruş­tur­ma iz­ni­” ve­ril­di. Ka­ra­ra ret oyu kul­la­nan Mec­lis Üye­si Ne­vin Kü­çük­baş ise so­ruş­tur­ma iz­ni dı­şın­da tu­tul­du. Bo­ya­bat­lı­la­rın bun­lar­dan da ha­be­ri ol­sun…

Be­le­n’­de AK­P’­nin uya­nık­lı­ğı

Ha­ta­y’­ın Be­len İl­çe­si­’nin MHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­mil Yıl­maz­lar, il­çe­le­ri­ne TO­Kİ ta­ra­fın­dan ko­nut ya­pıl­ma­sı için uğ­raş­tı. Bu­nun için 2 bin 700 üye kay­dı yap­tı. He­nüz gi­ri­şim­ler­den so­nuç alın­ma­ma­sı­na, TO­Kİ­’ye ar­sa bu­lun­ma­sı, imar dü­zen­le­me­si, yer tes­li­mi ya­pıl­ma­ma­sı­na rağ­men, bu ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar olan AKP İl­çe Baş­ka­nı sah­ne­ye çık­tı.

Or­ta­da TO­Kİ ko­nut­la­rı yok ama AKP İl­çe Baş­kan­lı­ğı­’nın önü­ne bü­yük bir ta­be­la as­tı­rıl­dı. Ora­da “Söz ver­dik, sö­zü­müz­de dur­duk, pro­je­le­ri­miz Be­le­n’­imi­ze ha­yır­lı ol­su­n” ya­zıl­dı. MHP’­li baş­ka­nın gi­ri­şi­mi­nin önü­nü kes­mek için bu ta­be­la ası­lır­ken, bu­nun in­di­ril­me­si için kay­ma­kam­lı­ğa baş­vu­ru­lur­sa, siz o ta­be­la­nın in­di­ri­le­ce­ği­ni mi sa­nı­yor­su­nuz. Ni­te­kim baş­vu­ru­lar ya­pıl­dı ya­pıl­ma­sı­na ama kay­ma­ka­mın da o ta­be­la­yı in­dir­me­ye pek ni­yet­li ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı.

Be­le­di­ye yer tah­sis et­ti, Tos­ya­lı Hol­ding ca­mi yap­tır­dı. AK­P’­nin önün­de­ki ta­be­la­da “ca­mi yap­tır­dı­k” rek­la­mı ya­pı­lı­yor. Ya­ni va­tan­da­şın yap­tı­ğı ca­mi­ye bi­le AKP sa­hip çı­kı­yor. Dev­le­tin yap­tır­dı­ğı ka­pa­lı spor sa­lo­nu da, oku­lu da san­ki AKP il­çe baş­ka­nı yap­tır­mış gi­bi rek­la­mı­nı ya­pı­yor. Açık­ça­sı, bu ta­be­la Be­le­n’­de AKP dı­şın­da­ki her­ke­sin ca­nı­nı sı­kı­yor.

Gezi Parkı, askıya aldırttı

İs­tan­bul-Sa­rı­yer Ta­rab­ya Ma­hal­le­si­’n­de 74 paf­ta 1108 ada 10 par­sel­de ka­yıt­lı 22 bin 931 met­re­ka­re­lik ko­ru ni­te­lik­li, bi­rin­ci de­re­ce SİT ala­nı, İl­ler Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan alın­dı. Bu­ra­sı 3. de­re­ce­de SİT ala­nı­na çev­ri­lip yüz­de 60’lık bö­lü­mü­ne in­şa­at ya­pıl­ma­sı­nın yo­lu açıl­dı. Ge­zi Par­kı di­re­ni­şi baş­la­yan­ca, İl­ler Ban­ka­sı bu ko­nu­yu şim­di­lik as­kı­ya al­dı. İs­tan­bu­l’­un du­yar­lı hal­kı­na du­yu­ru­lur.

Loj­man­la­rı­nı sa­tı­şa çı­ka­ran İl­ler Ban­ka­sı­’nın Kar­tal-Sa­vak­de­re­re­si mev­ki­in­de tar­la ni­te­lik­li 10 par­sel ta­şın­ma­zın al­tın­da imar de­ği­şik­li­ğiy­le kim­le­re rant sağ­lan­mak is­te­ni­yor aca­ba?

İl­çe­ler­de, il­ler­de olup bi­ten­le­ri bel­ge­ler­le yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz… Çün­kü in­san­lar yol­suz­luk­tan bık­tı, usan­dı.

Saygı Öztürk – Sözcü

Saygı Öztürk hakkında:
"AKP, vatandaşın yaptırdığı camiye bile sahip çıktı" yazısına 1 yorum yapılmış
  1.  
    Dara Çolakoğlu

    BUNLAR TARLA FARESİ YAHU. Geçtikleri yerde ot bitmiyor. Talana ve yalana baş koyarak iktidara geldiler. Bir sonraki hükümet ( her kim olursa) bu AKP talancılarının almış olduğu bütün kararları geçersiz saymalı, siyasi moratoryum ilan etmelidir.

Cevap Yazın


4 × = 4

FpsAgency